All posts by Alias

INLEDNING

Kära bröder och systrar,

Med stor glädje introducerar vi hemsidan för det Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien.

Detta är ett stort steg för vår Syrisk-Ortodoxa kyrka i allmänhet, och i synnerhet för Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige. Att kommunicera med ärkestiftets församlingar och medlemmar genom den klassiska vägen som hittills har använts är Continue reading INLEDNING

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet av Sverige och övriga Skandinavien.

Syrisk – Ortodoxa kyrkan är en orientalisk ortodox kyrka med uppemot två och en halv miljoner medlemmar världen över. Patriarken Hans Helighet Moran Mor Ignatios Afram II Karim är kyrkans överhuvud. Kyrkan har sina rötter i vad som kallas Antakia — i dagens södra Turkiet — och grundades år 37 efter Kristus av aposteln  Petrus. Petrus blev också stadens första biskop. På grund av förföljelse och svåra omständigheter har det patriarkala sätet flyttats flera gånger. 1932 tvingades den dåvarande patriarken att flytta från Turkiet till Syrien där man i dag har sitt säte i Damaskus. Många av den syrisk- ortodoxa kyrkans medlemmar finns i dag i Indien och härleder sitt ursprung till aposteln Tomas mission i Indien.
På grund av förföljelse har många syrisk-ortodoxa kristna från Mellanöstern emigrerat till Europa, Syd och Nordamerika och Australien. De första syrisk-ortodoxa kom till Sverige år 1967, en grupp på tvåhundra personer från Libanon. Ärkestiftet av Skandinavien och England bildades 1974 i samband med invandringen av assyrier och syrianer och en biskop utsågs. Biskop Abdulahad Shabo efterträdde denne år 1987. 1990 delades stiftet i två geografiska delar och ärkestiftet för Sverige och övriga Skandinavien bildades under ledning av Julios Abdulahad Shabo. Sedan dess har han tjänat som biskop för ärkestiftet. 1996 vigdes ytterligare en biskop, som fick namnet Syriskortodoxa ställföreträdarskapet av Sverige (se föregående sida). 2002 bildades ärkestiftets ungdomsorganisation  Syrisk-Ortodoxa Ungdomsförbund – SOUF-Ungdomförbundet som har cirka 3 000 medlemmar fördelade i sexton lokalföreningar. Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige består av tjugofyra församlingar i framförallt Mellan och Sydsverige och man rapporterar omkring 26 000 registrerade medlemmar (2012). En stor del av den syrisk-ortodoxa kyrkans bekännare som befinner sig i norra Sverige är inte registrerade. Kyrkan är himmelriket på jorden enligt ortodox kristen tro. Himlen är inte bara något som finns efter döden. Genom liturgi, gudstjänst och bön stiger de troende in i himlen redan på jorden. Kyrkan är större än medlemsregistren och innefattar helgon, martyrer, profeter, apostlar och de troende som insomnat. Kyrkan lever genom jungfru Maria, Guds moders och helgonens förbön och kyrkan fullkomnas i Eukaristin, nattvarden. Den gudomliga liturgin som firas varje söndag i alla syrisk-ortodoxa kyrkor är kyrkans mittpunkt. I liturgin som firas på en dialekt av det språk Jesus talade tar de troende emot Kristi kropp och blod och blir också Kristi kropp genom att ta emot varandra i gudstjänsten som bröder och systrar. Påsken är den största högtiden följt av firandet av Kristi födelse. Fasta förenat med gåvor till de fattiga och daglig bön är centrala delar av kyrkans liv.
Syriskortodoxa ärkestiftets vision är att leva den frid och fred som uppfyller Kyrkan genom Kristus. Denna vision implementeras i de lokala församlingarna genom sociala aktiviteter för kyrkans medlemmar, unga som gamla. Syrisk-ortodoxa ärkestiftet ser sig som en del av samhället och strävar efter ett samhälle där alla tar ett aktivt ansvar genom engagemang i det civila samhället. Ärkestiftet strävar också att bygga goda relationer till andra kristna kyrkor i Sverige som bygger på ömsesidig respekt och förståelse och till alla andra organisationer och samfund av god vilja.

VEM ÄR RELIGIONERNA FÖR?

Det har alltid funnits konflikter, motsättningar, mord mm sedan jordens skapelse. Dessa läser vi i olika religiösa böcker och inte minst genom vår iakttagelse av forna fynd, historia mm. Gud skapade världen och människan och de obegränsade möjligheterna till mänsklighetens fortlevnad och frihet. Den frihet som skapades var dock inte helt obegränsad. Ty en obegränsad frihet skulle så Continue reading VEM ÄR RELIGIONERNA FÖR?