STYRELSE 2014

Namn: Efternamn: vv
Andreas Sunal v
Aydin Zettechellme v
Besim Aho v
Eliyo Duman v
Gabro Soma v
Gadha Makdesi-Elias v
George Touma v
Hanne Kesenci v
Issa Habil v
Musa Budak v
Nurcan Elias v
Sabo Mado v