Mötesanteckningar från möte med Ärkestiftets styrelse för…

Mötesanteckningar från möte med Ärkestiftets styrelse för det Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien.

Plats och tid för mötet
S:t Jacob av Nsibins Katedral i Södertälje, lördagen den 13 december 2014.
Närvarande:
Ärkebiskop Abdullahad Shabo
Aydin Zettechelma, ordförande, S:t Maria-Tumba
Besim Aho, S:t Jacob-Södertälje
George Touma, S:t Sharbel-Spånga
Gadha- Makdessi Elias, S:t Petrus – Hallonbergen
Hanne Kesenci, S:t Jacob-Södertälje
Gabro Soma, S:t Georges- Botkyrka
Sabo Mado, S:t Gorges- Botkyrka
Soheil Botros, S:t Gabriel – Södertälje
Andreas Sunal, S:t Gabriel – Göteborg
Emanuel Poli, konsult
Frånvarande: Issa Habil, Eliyo Duman, Musa Budak

1§ Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordföranden Aydin Zettechellma
2§ Val av justerare
Till justerare valdes Sabo Mado att jämte ordföranden justera protokollet.
3§ Godkännande av föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes
4§ Godkännande av föreliggande dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av punkter till övriga frågor.
5§ Bildande av kommitté inför patriarkens besök i Sverige mm
Ärkebiskopen och ordföranden redogör för Patriarkens kommande besök i Sverige. Patriarken har fn ett sändebud i Sverige. Det är biskopen Jan Kavak som anlänt i syfte att planera patriarkens besök. Enligt uppgift planeras besöket att äga rum sista veckan i maj 2015 och det som hittills är känt är att patriarken önskar hålla mässa i någon idrottsanläggning för flera tusen deltagare.
Frågan diskuteras och följande beslutas:
• Viktigt att patriarkens besök följer gängse protokoll där vår Ärkestiftelse ges företräde
• Vår uppfattning är att patriarkens mässor hålls i våra egna kyrkor och ej i någon idrottsanläggning
I syfte att möte patriarkens sändebud och diskutera patriarkens besök bildas särskilt kommitté som består av följande:
Ärkebiskopen
Medlemmar från prästrådet; Hori Numan Ousi, Hori Gabriel Barqasho, Hori Ayoub Isteifan
Från styrelsen för Ärkestiftet: Aydin Zettechelam, Besim Aho, Sabo Mado
Ovanstående utgör kommittén som tv ansvarar för planering och förhandlingar med anledning av patriarkens förestående besök.
6§ Bildande av religiöst råd
I enlighet med antagna stadgar kommer ett prästråd att bildas. Bildandet faller inom ramen av Ärkebiskopens befogenhet. Prästrådet är ännu icke bildat, varför frågan bordläggs till nästa sammanträde.
7§ Zedqo frågan
Fn är endast 10 av 23 församlingar anslutna till skattesystemet. Målet är att samtliga ansluts.
Beslut:
• Zedqo insamling till Ärkebiskopen är frivillig
• All Zedqo insamling och liknande skall alltid medges av Styrelsen för Ärkestiftet och insamlade medel kanaliseras via styrelsen för hantering
• Zedqo anses ingå i kyrkoavgiften som skatteanslutna församlingar betalar
• Församlingar som inte är med i kyrkoavgiften(skatteuppbörd) betalar en medlemsavgift till Ärkestiftet som motsvarar deras medlemsantal. Församlingar som betalar Zedqo redovisar denna separat.
• Zedqo som förmedlas över till Ärkebiskopen utgör antingen skattepliktig lön eller arvode
• Eventuell skatt på Zedqo betalas alltid av mottagaren, och sociala avgifter räknas av summan och därmed får ärkebiskopen ett netto belopp.
8 §IFT juridik
Ärkestiftet har erhållit ett krav om inbetalning av 6,0 mkr från IFT juridik för påstått nedlagt arbete i samband med regeringens beslut om skatteuppbörd som Ärkestiftet erhöll 2012.
IFT juridik hävdar att Ärkestiftet inte levt till sitt åtagande om att ansluta samtliga medlemmar till skatteuppbörden, därav kravet om 6,0 mkr.
Ärkestiftets uppfattning är att;
• Vi, enligt ingånget avtal förbundit oss att årligen betala 5 % av skatteintäkterna till jurisfirman,
• Avtalet omfattar fem år.
Hittills har följande utbetalningar gjorts till nämnda juristbyrå:
2011 betaldes 200 000 skr (förskott)
2013 196 720 skr
2014 140 421 skr (avseende första halvåret för 2014)
Summan som betalats under 2013 och 2014 är baserat på intäkter från skatteuppbörden. Under andra halvåret har utbetalning av medlen stoppats av Ärkestiftets auktoriserade revisor då nämnda IFT juridik inte uppvisat godkänt moms registrering.
Vi är även fortsättningsvis inställda på att göra rätt för oss i enlighet med ingånget avtal, dock under förutsättning av att nämnda IFT juridik uppvisar godkänt momsregistrering.
Vid fortsatt eventuell tvist kommer vi själva anlita juridisk expertis som får hävda våra intressen.
9 § Avgifter vid familjetvist och skilsmässor mfl
Vid föra styrelsemötet uppdrogs VU att inkomma med förslag till avgifter.
Följande föreslås:
• Lokala församlingar äger rätt att ta en avgift för nedlagt kurativt arbete. Avgiften stannar i den lokala församlingen och givaren erhåller kvittens. Avgiftens storlek avgörs av antalet nedlagda arbetstimmar,
• Ärkestiftet äger rätt att för varje meddelat individuellt beslut om skilsmässa ta en avgift motsvarande 2000 skr per individ. Summan om 2000 skr erläggs i Ärkestiftets konto och utbetalas senare i form av skattepliktig lön/arvode till Ärkebiskopen. Ärkestiftet ansvarar för inbetalning av källskatt och sociala avgiftger som räknas av från brutto summan.
Frågan bordläggs i avvaktan på diskussion i prästrådet. Frågan tas upp vid kommande styrelse möte för beslut.

10§ Redovisning av insamlade medel till nödlidande landsmän
Styrelsen för Ärkestiftet är positivt inställd till insamlingar som äger rum i våra församlingar till förmån för våra nödlidande landsmän. Dock är det viktigt att insamlingarna äger rum under kontrollerade former och efter beslut av styrelsen för Ärkestiftet.

Beslut.
All framtida insamling till nödlidande och annan bistånd äger alltid rum efter särskilt beslut av styrelsen för Ärkestiftet. Detta gäller alla insamlingar som initierats av annan än den lokala församlingen. Medlen från alla sådana insamlingar sätts in på Ärkestiftets konto och förmedlas senare till beslutade mottagare.
OBS: Tidigare insamlade medel som finns i Munken Aframs ägo skall snarast sättas in på Ärkestiftets konto för vidareförmedling.

11 § Redovisning av skatteintäkter för 2014
För 2014 har Ärkestiftet erhållit ca 5,6 mkr i preliminära skatteintäkter. Detta är långt under än förväntad, varför församlingarna uppmanas vara mer aktiva i rekryteringsarbetet.
Fördelningen av skatteintäkten per 30 november 2014 fördelad per församling är enligt nedan:
• S:t Jacob-Södertälje 1, 266.000 kr
• Märsta 716.000 kr
• Norrköping 436 000 kr
• Hallonbergen 738 000 kr
• Botkyrka 469 000 kr
• Tumba 231 000 kr
• Trollhättan 105 000 kr
• Linköping 123 000 kr
• Örebro 201 000 kr
• Eskilstuna 103 000 kr
En summa motsvarande ca 261 000 skr har hållits inne hos Ärkestiftet. Summan avser Mor Malke kyrkan i Göteborg.
Inför 2015 uppgår antalet registrerade medlemmar som överlämnats till skatteverket till 3902.
12 § SST
Emanuel Poli redogör för sitt arbete i att registrera församlingarnas medlemsregister till SST. Av 24 församlingar ( varav ärkestiftet inkluderad) har 22 lämnat över register och förhoppningen är attv dessa uppfyller villkoren för bidrag från SST.
För 2015 kommer kraven om registrering att skärpas, varför Emanuel uppmanar församlingarna att vara aktiva i frågan samt se till så att varje församling utser en ansvarig registrator som genom inloggning kan uppdatera den lokala församlingens register.
I detta syfte kommer Ärkestiftet med Emanuel som ansvarig anordna veckoslutskurser för registratorer. Aktuell hemsida kommer också tas fram.

13 § Övrig fråga
Frågan om skatteavgiftens storlek dvs om den framtida avgiften skall vara 0,5 § eller 1,0 % hänskjuts till nästa årsmöte.
Nästa styrelsemöte äger rum 7 mars 2015 kl 13.00 i St. Jacobs Katedral i Södertälje.
14§ Mötet avslutas.

Vid protokollet
Besim Aho Aydin Zettechelma, ordförande jämte protokolljusterare

Sabo Mado, justerare