• SOÄ UTBILDNINGSUNDERLAG

• Hemsida: http://soa-s.se/
• Punkter för Utbildning/kurs för registratorer och intresserade församlingsstyrelse ledamöter mm.
• A- ALLMÄNT OM SYRISK ORTODOXA KYRKAN
• a) Historik
- Första kyrkan etablerades av lärjungen Petrus år 37 i Antakia i dagens Turkiet.
- Patriarkala sätet flyttades till Malatya , Diyarbakir, Mardin 1293 i dagens Turkiet
sedan till Humus 1932 och slutligen Damaskus 1953 i dagens Syrien.
- Vi har en Mafiryono med många tillhörande ärkebiskop och församlingar i Indien och dessutom en hel del ärkestift i mellanöstern, Europa, USA, Kanada, Australien/NyaZeeland mm.
I Sverige finns det två Syrisk Ortodoxa Ärkestift som är belägna i Södertälje.
AA) ALLMÄNT OM SYRISK ORTODOXA ÄRKESTIFTET AV SVERIGE.
- Bildades år 1974, delades år 1990 och ärkestiftet av Sverige och Skandinavien leds av Ärkebiskop Abdulahad Gello Shabo.
- har sitt säte i Hantverksvägen 4, i St Jacobs Katedral i Södertälje.
• b) Funktion
- Ärkestiftet som är registrerad som trosamfund är ett paraply organisation för 23 församlingar och ett ungdomsförbund -SOUF- runt om i Sverige.
• c) Organisation/Stadgar.
- Ärkestiftet styrs av en stadgar som är antagen 2014.03.15
- Årsmötet äger rum var tredje år. Man kan ha extra årsmöte.
- Högsta organet är årsmötet som väljer styrelse, revisorer mm.
d) Medlemsorganisationer.
- Lista över medlemsorganisationer

BA- Stadgar, antagen 2014.03.15
a) Kort genomgång av stadgar,
- Ärkestiftet är under ledning av ärkebiskop.
- Den bygger på två fötter den administrativa och den religiösa.
• b) Den administrativa och den religiösa strukturen.
- i alla frågor rörande administration, årsmöte, ekonomi mm är det enbart av årsmötet valda styrelsen som tar beslut.
- i dem religiösa frågorna är det prästrådet som fattar beslut. Alla tjänstgörande präster och munkar under ärkebiskopens ledning utgör detta råd. Rådet kan välja ett verkställande utskott bestående av 3 präster under ledning av ärkebiskopen.
• c) Medlemskap/representation vid årsmötet.
- Alla medlemsförsamlingar samt SOUF väljer sina representanter till årsmötet beroende på antal medlemmar de har.

d) Årsmöte
- Högsta beslutande organ för ärkestiftet.
- Hålls var tredje år.
- Väljer ordförande, styrelse, revisorer, valberedning mm.

- Mallar och dokument för medlemsförsamlingar:
- Stadgarmall för medlems församlingar,
- kan laddas ner från hemsidan: www.soa-s.se/doc/STADGARMALL_FOR_SOA_FORSAMLINGAR_TOMT.docx tom
- Kallelse till årsmöte,
- kan laddas ner från hemsidan:
http://soa-s.se/doc/Kallelse_till_sttyrelsemote_tomt.docx tom
- Årsmötesprotokoll,
- kan laddas ner från hemsidan:
http://soa-s.se/doc/Arsmotesprotokollmall_tomt.docx tom
Firmatecknare och revis: Kallelse_till_sttyrelsemote_tomt.docx måste finnas med årsmötesprotokollet.
- Konstituerande styrelsemöte mm
- kan laddas ner från hemsidan: http://soa-s.se/pdf/index.php tom ??

VARIFRÅN FÅR ÄRKESTIFTET SINA INTÄKTER

C- MEDLEMSAVGIFT/ORGANISATIONSBIDRAG (Basregister/databas programmet DBTA),
SKATTEUPPBÖRD.

MEDLEMSAVGIFT
- historik, grund

ORGANISATIONSBIDRAG
- historik
- betalas av staten via SST
- Varför medlemsdatabas? SST ( Kvalitetssäkringsprogrammet) DBTA
- Vem som är ansvarig i församlingar (registratorer)
blankett om registrator: http://soa-s.se/pdf/Rgister_Ansvarig.pdf
- Hur ser medlemsdatablad ut?
familjemedlemsblad där alla familjemedlemmar och barn under 18 skall registreras:
http://soa-s.se/pdf/MBS_medlemblad_23_kyrkor.pdf
- Vem har tillgång till detta program?
registratorer som har en speciell kod: http://soas.dbta.se/ar_rattigheter.php
- Kan man få hjälp med registreringen?
ja. Kan ordnas mot betalning via ärkestiftet.
- Hur samlas uppgifterna hos SOÄ och när dem skall vara färdiga?
- Varje församling matar in sina uppgifter i DBTA systemet via sin registrator.
- Alla uppgifter måste vara färdiga i slutet av detta år (2015). Ärkestiftet går in i DBTA basregistersystemet, behandlar och färdigställer dessa uppgifters riktighet och säkerhet. Sedan skickas dessa till SST (under mars 2106) som beslutar om organisationsbidragetsstorlek och skickar denna till Ärkestiftet som i sin tur delar ut det till respektive ansökande församlingar.
SKATTEUPPBÖRD/ SKATTEAVGIFTSSYSTEMET
- Ärkestiftet efter ansökan hos regeringen fick beslutet 2012 om rätten till att via skatteuppbörd hämta in medlemsavgifter.
- Ärkestiftet kan ta ut medlemsavgift via skatteuppbörd och skicka den till respektive församlingar.
- Syrisk Ortodoxa ärkestiftet skickade in ca 2700 medlemmars medgivande först år 2012 som skulle påverka inkomståret 2013.

- Vem kan bli medlem?
Döpt i Syrisk ortodox kyrka som ansöker om medlemskap via en lokal församling,
Medlemsförsamling som kollektivt ansöker om sina medlemmars anslutning till skatteavgiftssystemet,
- Vilken blankett skall man fylla i och hur?
visa medlemsansökan som kan laddas från hemsidan:
http://soa-s.se/pdf/medlemsansokan_2014.pdf
Gå igenom medlemsbladet och se till att alla uppgifter är korrekt införda. Ansökningsdatum, underskrift mm. Medlemsansökan ett vistt år kan ej vara daterad efter den 31 oktober. Vi kan dock registrera den efteråt fram till 15 november i respektive år.

Vem tar emot och beslutar om medlemskap?
respektive församlingsstyrelse

Vem registrerar medlemsbladet och när skall den skickas till SOÄ?
Församlingen som har beslutat om medlemmens medlemskap kopierar den beslutade medlemsansökan ock skickar den till ärkestiftet periodisk (helst varje månad). Det är enbart SOÄ som kan gå in i skatteprogrammet och registrera medlemmar.
Medlems församlingar får inte göra detta. Dock kan de via en kod gå in och kolla vem som är medlem i ens respektive församling.
- Vad är procentsatsen och vem bestämmer det?
Det är årsmötet som beslutar om procentsatsen som
för närvarande är 1 % av beskattningsbar förvärvsinkomst dock ej inkomst av kapital, aktier eller eljest andra inkomster.)

Vad är grunden för skatten? Exempel
• Shabo har en beskattningsbar inkomst på 200 000 kr. Av denna betalar han 1% vilken motsvarar 2000 kr per år. Denna dras från hans inkomstdeklaration året efter inkomstår.
• Om Shabo har tjänat in 200000 kr år 2013 kommer det att dras in 2000 från honom i den deklaration han skickar in 2014.

- Utträde ur medlemskap (Blad)/Vilket år påverkas?
blad om utträde som kan laddas från hemsidan:
http://soa-s.se/pdf/ANMALAN_UTTRADE_alla_forsam.pdf
När man har blivit medlem kan man dra ut sig först efter tre månader. Dock i regel måste man betala skatteavgiften för det året vilket hamnar i inkomstdeklerationen året efter.
Utträdes bladet lämnas till respektive församlingsstyrelse skriftligen och undertecknad av vederbörande. När styrelsen fattar beslut om utträde skickas blanketten till Ärkestiftet som registrerar in den. Ärkestiftet kan utan underlag från rdespektive styrelsen ej registrera in eller ut en medlem.

När lämnas uppgifterna till skatteverket.
SENAST 26 ELLER 27 NOVEMBER SKICKAS UPPGIFTERNA TILL SKATTEVERKET FÖR ATT PRÖVAS OCH DÄREFTER SKICKAS DEN SLUTGILTIGA TOTALA FILEN NÅGONGÅNG FÖRSTA DECEMBER.

Hur räknas förskott på preliminära skatteuppbörd?
Skattemyndigheten kollar hur mycket inkomst medlemmar hade 1 november och beroende på det beslutar om en preliminär siffra och meddelar oss i ärkestiftet.
Den första december 2014 skickade vi ca 4000 medlemmars uppgifter till skatteverket. Under januari 2015 fick vi beslut om att den preliminära totala skatteintäkten skulle bli 6 00 0000 kr och om att en tolfte del av dessa skulle betalas till ärkestiftet löpande i 12 månader. Exempel
Total belopp av skatteuppbörd 6 000 000
10% till ärkestiftet 600 000
Att fördela till församlingar 5 400 000
Antal medlemmar 4 000
Preliminär per medlem 1 350
Antal medlemmar i en församling x 1350= vad församlingen får preliminärt per år.

- Vem får pengarna?
Ärkestiftet.

- Hur och när fördelas dem till församlingar? Exempel
Vi fortsätter med samma exempel som ovan.
Ärkestiftet enligt årsmötes beslut innehåller 10% av preliminära beloppet för sin egen administration och delar resten på antal medlemmar och sedan skickar ut dem till respektive församling. I slutet av 2015 och i början av 2016 får vi slutgiltig belopp på medlemmars beskattningsbar inkomst på respektive församling . Därefter gör vi en avräkning. De som har fått mindre än de hade rätt till får skillnaden året efter och den som har fått för mycket får det reducerad från sitt belopp året efter.

Total belopp av skatteuppbörd 6 000 000
10% till ärkestiftet 600 000
Att fördela till församlingar 5 400 000
Antal medlemmar 4 000
Preliminär per medlem 1 350
Antal medlemmar i en församling x 1350= vad församlingen får preliminärt per år.

- Vad får betalande medlem såsom medlems förmån?
information/rekommendation om medlemsförmåner: http://soa-s.se/?page_id=57
--------


Medlemmar som ingivit skatteavdrag erhåller samtliga kyrkliga tjänster avgiftsfritt. De tjänster som ingår i avgiften är följande:
Dop, namngivning (rshomo), konfirmation (dock ej faktiska kostnader eller utlägg)
Vigsel
Förlovning och eller välsignelse av ringar i kyrkan
Hembesök i samband med alla former av hembesök, inkl besök under jul, påsk eller annan högtid
Sista smörjelse, Qandelo, bikt och nattvard
Välsignelse vid födelse av barn eller hem
Besök i hem, vårdinrättning eller sjukhus och kyrkogård
Begravnings och eller minnesgudstjänst, inkl lokal, kaffe och liknande
Utfärdande av intyg/attest


Skatteinbetalande medlemmar behöver inte erlägga några som helst avgifter annat än vid insamling av kollekt eller andra frivilliga gåvor eller bidrag
Medlemskapet är individuellt och gäller ej vuxna barn och eller make/maka som ej ingivit skattemedlemskap
Tjänster som inte ingår i avgiftssystemet är:
hyra av festvåning bokning av andra lokaler i samband med förlovning eller liknande
Kyrkokör
Inbjudna präster från andra församlingar vid olika ceremonier
Ambitionen är att samtliga medlemmar betalar sina avgifter via skattesystemet. Om man trots allt väljer att betala sin avgift kontant eller i samband med utförandet av kyrkliga tjänster gäller följande: Dop 2000 skr
Förlovning, och rshomo 1000 skr
Vigsel 5000 skr
Sista smörjelse, Qandelo 1000 skr
Välsignelse vid födelse av barn, namngivning och hembesök i hem 500 skr
Begravnings och minnesgudstjänst 15 000 skr
Medlem inom ärkestiftet men tillhörande annan församling med skattemedgivande erhåller samtliga tjänster avgiftsfritt med undantag av vigsel , hyra av lokal för dop/förlovning och begravningsceremoni/alt interndebitering.
Medlem i församling tillhörande Syrisk Ortodoxa Kyrkans Patriarkatets Ställföreträdarskap är likställd med medlem som ej ingivit skattemedgivande och betalar avgift för samtliga tjänster.
Vid önskan om betjäning i S:t Jacob församlingen krävs alltid medgivande från ursprungsförsamlingen genom beslut av präst och församlingsstyrelse. Utan medgivande erbjuds ej några tjänster.

----------------------------------
• D) Slutavräkning/inkomstår/skatteår/Avräkningsår.
INKOMSTÅR 2013
DEKLARATIONSÅR 2014
AVRÄKNINGSÅR 2015